Zamówienia publiczne w trybie art.4 d ust.1 pkt 1 ustawy PZP