Przedmiot i zakres działania

Celem działania Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (MCK) jest tworzenie warunków dla rozwoju kultury, podejmowanie działań na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa mieszkańców w kulturze, rozwoju kreatywności i dostępności kultury dla różnorodnych grup odbiorców oraz inicjowanie nowatorskich działań kulturotwórczych i prospołecznych.

MCK realizuje wyżej wymienione cele w szczególności przez:
 1. tworzenie przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej,
 2. kształtowanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych odbiorców poprzez organizowanie między innymi: festiwali, konkursów, koncertów, wystaw, zjazdów, projekcji filmowych, plenerów, imprez rozrywkowych, pobytów twórczych, warsztatów o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 3. podejmowanie różnorodnych form działalności edukacyjnej,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej,
 5. współpracę z instytucjami w kraju i za granicą,
 6. inspirowanie i wspomaganie ruchów społecznych, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz grupami twórczymi,
 7. współpracę z bydgoskim środowiskiem artystycznym i promocję jego osiągnięć,
 8. promowanie debiutanckiej twórczości artystycznej,
 9. realizację autorskich projektów artystycznych, edukacyjnych i prospołecznych,
 10. organizowanie i prowadzenie szkoleń, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury, wolontariuszy i animatorów organizacji pozarządowych,
 11. działalność reklamową i promocyjną w dziedzinie kultury,
 12. prowadzenie działalności impresaryjnej,
 13. dokumentowanie działań twórczych,
 14. działania badawcze i wdrożeniowe w zakresie kultury,
 15. inicjowanie, wypracowywanie i promowanie innowacyjnych praktyk w zakresie animacji kultury i edukacji kulturalnej.
MCK może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności statutowej.

metryczka


Wytworzył: Anita Kruszka (11 lutego 2005)
Opublikował: Anita Kruszka (11 lutego 2005, 13:25:57)

Ostatnia zmiana: Anna Sobiś (4 kwietnia 2012, 16:18:10)
Zmieniono: aktualizacja wpisu z uwagi na zmianę nazwy i statutu instytucji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9844